H.I. Giørtz Logo

MENY

Åpenhetsloven i konsernet Giørtz

Konsernet Giørtz har som uttalt mål å ta en ledende rolle innen oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden og å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår. Konsernet er delvis eid av NorgesGruppen. Gjennom dette eierskapet er vi tilknyttet de avtaler og etiske retningslinjer som er gjeldende for NorgesGruppen.


Konsernet har en høy organisasjonsgrad og har igjennom mange års arbeid arbeidet for anstendige arbeidsforhold. Risikoen knyttet til egne ansatte vurderes som lav. ARP rapport.


Den vesentligste risikoen for brudd på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter kan være i våre leverandørkjeder. NorgesGruppen ASA har ansvar for å gjennomføre leverandørgodkjenninger av leverandører. Bærekraftig innkjøp og leverandørkjedestyring skal sikre at våre varer – hele veien fra råvareproduksjon til butikkhyllen – ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.


Hovedtyngden av våre leverandører av vareleverandører. Disse blir ivaretatt av NorgesGruppen. Lokale tjenesteleverandører blir vurdert jevnlig. Selskapet bruker vestlighetsprinsippet i disse vurderingene.


I redegjørelsen forteller vi om hvilke risikoer vi kjenner til, hva slags brudd vi har avdekket og hvordan vi jobber for å unngå at slikt skjer. Redegjørelsen inneholder informasjon om aktsomhetsvurderingene både for våre egne ansatte og for våre leverandører. NorgesGruppens arbeid med åpenhetsloven og leverandørgodkjenning


Utfordringene med arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter er store og komplekse innenfor mange leverandørkjeder. I noen leverandørkjeder er det mulig å få resultater raskt mens i andre kan det ta lang tid å sikre at forholdene blir tilfredsstillende. Vi har uansett tro på at dette arbeidet nytter og bidrar til at arbeidere får trygge og anstendige arbeidsvilkår og at mennesker ikke opplever at deres grunnleggende menneskerettigheter blir truet.


Overordnet er aktsomhetsvurderingsmodellen er implementert i NorgesGruppen på følgende måte:

  1. Forankring av bærekraft i virksomheten
  2. Kartlegging av selskapets påvirkning av mennesker, samfunn og miljø
  3. Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
  4. Overvåkning av gjennomføring og effekt av tiltak
  5. Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert
  6. Samarbeide om gjenoppretting/erstatning


Du kan lese mer om dette NorgesGruppens aktsomhetsvurdering.


Ønsker du mer informasjon enn det vi har skrevet i redegjørelsen, send en e-post til signy.starheim@asko.no