H.I. Giørtz Logo

MENY

Satsingsområder for bærekraft

Bærekraftig verdiskapning er en integrert del av selskapets målsetninger. Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på den oppdaterte vesentlighetsanalysen er sju av målene prioritert noe høyere.

 • Mål 2: Utrydde sult
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Vekst for alle våre kunder.

Våre satsingsområder:


TRYGG MAT MED GOD KVALITET

 • Vi sikrer trygg mat gjennom aktiv bruk av HACCP beslutningstre og risikoanalyse
 • Gjennom våre IT system har vi god sporbarhet gjennom hele verdikjeden
 • Vi sikrer gode forutsetninger for trygg mat gjennom rett kompetanse i alle ledd
 • Kvalitet og matvaresikkerhet blir ivaretatt gjennom aktiv bruk av sertifiseringer; ISO 14001, FSSC 22000 og ISO 45001.


RESSURSEFFEKTIVE OG TAR HENSYN TIL MILJØET

 • Vår returtransport reduserer transport fra andre aktører
 • Vi sikrer at avfall blir benyttet høyest opp i avfallshierarkiet
 • Vi benytter emballasje som gir lave miljøbelastninger
 • Vi sikrer høy ressurseffektivitet ved nybygg samt ved utvidelser av eksisterende bygningsmasse
 • Vi tar hensyn til miljøforhold i verdikjeden vårMENNESKER OG MANGFOLD

 • Våre ansatte har gode arbeidsforhold og muligheter for utvikling
 • Vi ivaretar integrering og mangfold
 • Vi sikrer lik lønn for likt arbeid, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø
 • Vi ivaretar sosiale forhold i verdikjeden vår


AKTIV OG POSITIV BIDRAGSYTER I LOKALSAMFUNNET

 • Vi er den ledende tilbyder av lokalmat
 • Vi er en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet gjennom sponsing, veldedighet og som støttespillere
 • Vi er medlem i Næringsforeningen
 • Vi er partner i NExTdigital (nettverk som skaper møteplasser der medlemmene sammen finner løsninger på digitale utfordringer)


EN BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE

 • Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi sammen med Norgesgruppen og ASKO til å ivareta rettighetene til arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk og sikre velferden for dyr til lands og i vannet. I sum vil vi gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.