H.I. Giørtz Logo

MENY

Slik jobber vi med bærekraft

I H.I. Giørtz er vi opptatt av å drive vår virksomhet på en skånsom måte og i henhold til FN`s bærekraftsmål. Vi stiller høye krav til til alle i vår verdikjede, men mest av alt til oss selv.

Bærekraftsrapport 2022

H.I. Giørtz har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport. I vår bærekraftsrapport kan du lese mer om hva vi faktisk gjennomfører, hva vi planlegger å gjøre og beskrive hva vi som bedrift står for.

Last ned rapporten

Trygghet for både kunder og ansatte

Gjennom flere ISO-sertifiseringer sikrer vi en trygg arbeidshverdag med kontroll på en komplisert varestrøm, slik at vi kan garantere trygg mat til våre kunder.

Klimafokusert

Vi tar vårt ansvar på alvor. Vår ambisjon er å være bærekraftig og klimanøytral, noe vi etterstreber hver dag. For å måle CO2 fra drivstoff og strømforbruk, benytter vi et klimaregnskap. Vi gjør større investeringer for å redusere utslipp, og tilrettelegger for kildesortering i hele verdikjeden.

Klimaregnskap

Gjennom vårt dashbord for bærekraft har vi god innsikt i vår miljøpåvirkning. Dette gjennom å måle egne utslipp, utslipp i verdikjeden, avfallsminimering og kildesortering. Vi jobber målrettet for å redusere vårt miljøavtrykk og klimaregnskapet er vårt styringsverktøy som hjelper oss med å ha oversikt på våre positive og negative miljøeffekter.

Grønne investeringer

Vi gjør større investeringer for å redusere utslipp, blant annet gjennom å tilrettelegge for kildesortering i hele verdikjeden.

H.I. Giørtz skal være en ledestjerne innen logistikkbransjen, anerkjent for vilje og evne til å optimalisere, forbedre og videreutvikle.

Vi skal kreve av oss selv, som av andre, at utvikling skjer på en mest mulig skånsom måte overfor folk, miljø og styresett - og aktivt bidra til å støtte opp om FNs bærekraftsmål. I H.I. Giørtz har vi et spesielt fokus på bærekraftsmål nr 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17.

Trygg mat med god kvalitet

Vi sikrer trygg mat gjennom aktiv bruk av HACCP beslutnings tre og risikoanalyse. Gjennom våre IT-system har vi god sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Kvalitet og matvaresikkerhet blir ivaretatt gjennom aktiv bruk av sertifiseringer; ISO 14001, ISO 22000 og ISO 45001

Vi er ressurseffektive og tar hensyn til miljøet

Vi sikrer at avfall blir benyttet høyest opp i avfallshierarkiet. Vi benytter emballasje som gir lave miljøbelastninger og sikrer høy ressurseffektivitet ved nybygg samt ved utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Vi tar hensyn til miljøforhold i verdikjeden vår.

Mennesker og mangfold

Våre ansatte har gode arbeidsforhold og muligheter for utvikling. Vi ivaretar integrering og mangfold, og sikrer lik lønn for likt arbeid, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø. Vi ivaretar sosiale forhold i verdikjeden vår.

En aktiv og positiv bidragsyter i lokalsamfunnet

Vi er den ledende tilbyder av lokalmat, og skal være en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet. Vi er partner i Ålesund Fremtidslab (United Future Lab Norway, U4SSCip)

En bærekraftig verdikjede

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi sammen med Norgesgruppen og ASKO til å ivareta rettighetene til arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk og sikre velferden for dyr til lands og i vannet. I sum vil vi gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.