H.I. Giørtz Logo

MENY

Handlingsplan 2023 – 2030

H.I. Giørtz kjører hvert år en målbildeprosess for å sikre kontinuerlig forbedring og at hele organisasjonen jobber mot de samme felles målsetningene.

Målplanene vil støtte opp under handlingsplan for bærekraft 2023 – 2030.

Vi søker små og store forbedringer innenfor en balansert målstyring hvor vi har fire definerte områder som alle har gjensidig avhengighet til hverandre;

  • Arbeidsmiljø

  • Kvalitet og miljø

  • Kundetilfredshet

  • Lønnsomhet

Hver avdeling i gjeldende organisasjonsstruktur etablerer årlig en ambisjon med konkrete, realistiske og etterprøvbare mål for hver av de fire områdene.

Dette gjelder fra selskapsnivå og helt ut til den enkelte ansatte, og følgelig vil en del av målbildeprosessen være å avstemme ambisjonsnivået mellom overordnet og underordnet enhet. Arbeidet med etablering av Målbilde skal således ivareta den ansattes medvirkningsrett og -plikt.

Når en har etablert ambisjonsnivået må en også definere konkrete tiltak innenfor de enkelte områdene som må gjennomføres for å realisere målene. Til sammen utgjør den samlede oversikten med mål og tiltak et «målbilde» for den gitte perioden.

Oppfølging gjøres gjennom avdelingsmøter og resultatoppfølging.

Hovedpunkter i handlingsplanen